Salat-ı Meşişiyye

Salat-ı Meşişiyye

Salât-ı Meşişiyye, Hz. Muhammed (S.A.V) e Salat getirmenin çok yararı vardır. Peygamber (as) Allah (C.C)  tarafından verilen Makam-ı Mahmut’a sahip olacaktır. O makam öyle yüce bir makamdır ki ahirette Peygamberimiz S.A.V in şefaat yetkisi olacaktır. Bu şefaate layık olabilmek için bol bol salavat getirmemiz gerekmektedir. Peygamber efendimiz için yapılan bir çok salât vardır. Bu salâtlardan bi tanesi de Salât-ı Meşişiyyedir.

Bu salât Abdüsselam İbn Meşiş kaddesallahû sırruh hazretlerinin ilâhi bir tecelli ile tertib ettiği bir salâttır. Çok uzun senelerdir tarikat ehli tarafından tefekkür edilmiş ve açıklanmıştır. Tasavvufun en derin konularından tevhid, vahdaniyyet, ehadiyyet ve bunun gibi zor konuları en güzel dille ifade etmiştir. Bu salatın derin manasını anlayabilmek için mutlaka şerhlerine bakmak lazımdır

Bu salât-ı okuyan Delailül Hayratı iki bin kez hatmetmiş gibi olur. Allah'ın veli kullarının derecesine ulaşır.

Salât-ı Meşişiyye Okunuşu
   
Allâhümme salli alâ men minhünşekkatil esrâru venfelekatil envâru ve fîhirtekatil hakâiku, ve tenezzelet ulûmü âdeme fe a’cezel halâika ve lehû tedâeletil fühûmü felem yüdrikhü minnâ sâbikun ve lâ lâhıkun, fe riyâdul melekûti bi zehri cemâlihî mûnikatün ve hayâdul ceberûti bi feydı envârihî mütedeffekatün ve lâ şey’e illâ ve hüve bihî menûtun, iz lev lel vâsitatü le zehebe kemâ kıylel mevsûtu, salâten telîku bike minke ileyhi kemâ hüve ehlül.Allâhümme innehû sirrukel câmiud dellü aleyke ve hıcâbükel a’zamül kâimü leke beyne yedeyke. Allâhümme elhıknî bi nesebihî ve hakkıknî bi hasebihî ve arrifnî iyyâhü ma’rifeten eslemü bihâ min mevâridil cehli ve ekrau bihâ min mevâridil fadli vahmilnî alâ sebîlihî ilâ hadratike hamlen mahfûzan bi nusratike vakzif bî alel bâtrii fe edmeğahû ve zücce bî fî bihâril ehadiyyeti, venşülnî min evhâlit tevhıydi ve ağrıknî fî ayni bahril vahdeti, hattâ lâ erâ ve lâ esmea ve lâ ecide ve lâ ühısse illâ bihâ, vec’alil hıcâbel a’zame hayâte rûhıy, ve rûhahû sirra hakıykatî, ve hakıykatehû câmia avâlimî, bi tahkıykıl hakkıl evveli, yâ evvelü yâ âhıru, yâ zâhiru yâ bâtınü isma’ nidâî bi mâ semı’te nidâe abdike zekeriyyâ, vensurnî bike leke, ve eyyidnî bike leke, vecma’ beynî ve beyneke ve hul beynî ve beyne ğayrike.Allâh, Allâh, Allâh. İnnellezî ferada aleykel kur’âne le râddüke ilâ me’âd. Rabbenâ âtinâ min ledünke rahmeten ve heyyi’ lenâ min emrinâ raşedâ. Rabbenâ âtinâ fid dünyâ haseneten ve fil âhırati haseneten ve kınâ azâben nâr. İnnallâhe ve melâiketehû yüsallûne alen nebiyy, yâ eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ. 
        
Salât-ı Meşişiyye Anlamı
  
Allah’ım! Kendisinden sırların parladığı ve nurların yayıldığı kimse üzerine rahmet eyle.
Hakikatlerin O ’na yükseldiği, mahlûkatın âciz kaldığı ve insanoğlunun bütün bilgilerinin kendisine devamlı olarak indiği kimseye rahmetini indir.Bizden önce gelen hiç kimsenin ve O ’nun peşinden gelenlerin idrak edemedikleri anlayışların, kendisi için kolaylaştırıldığı kimseye rahmetini yağdır.Melekût bahçelerinin O’nun güzelliğinin aydınlığı ile sevindiği; ceberut taşkınlıklarının O ’nun nurlarının feyzi ile önlendiği ve her şeyin kendisi ile ilgili olduğu kimseyi bağışla. Çünkü eğer vasıta olmasaydı denildiği gibi vasıta olunan da geçer giderdi.Yâ Rabbi! Sana yaraşır şekilde onu bağışla. Nitekim O zaten buna layıktır.Yâ Rabbi! Şüphesiz ki O, Sana delâlet eden toplayıcı sırrındır.Yâ Rabbi! Beni de O ’nun nesebine ilhak eyle. Beni sağlamlaştır.Ey Allah hm! O ’nu bana öyle bir tanıt ki, ben o bilgi ile cehalet kaynaklarından uzak olayım ve fazilet kaynaklarından doyasıya içeyim.Yâ Rabbi! Bana olan yardımınla beni, O ’nun yolu üzere, Zâtının huzuruna ulaştır.Yâ Rabbi! Beni bâtılın üzerine öyle bir şiddetle at ki, onun kökünü kazıyayım.Yâ Rabbi! Ehadiyet denizlerinde beni koştur ve bataklıklardan beni çekip çıkar.Yâ Rabbi! Beni, Vahdet denizinin kaynağına batır. Tâ ki, ancak O ’nunla göreyim, O ’nunla duyayım, O ’nunla bulayım ve O ’nunla hissedeyim.Yâ Rabbi! En büyük hicabı, benim ruhumun hakikati eyle.O ’nun ruhunu, benim hakikatimin sırrı eyle.O’nun hakikatini de “El-Hakk” ve “El-E vel”in gerçekleştirmesi ile benim (iç) dünyalarımın toplayıcısı kıl.Ey Evvel! Ey Âhir! Ey Zâhir! Ey Bâtın!Kulun Zekeriyya Aleyhisselam’ın seslenişini duyduğun gibi benim seslenişimi de duy.Seninle, Sana karşı bana yardım eyle.Seninle, Sana karşı beni destekle.Seninle benim aramı birleştir.Senden gayrısıyla benim aramı ayır.Allah! Allah! Allah!“Şüphesiz ki, Kur’an’ı sana indiren (Allah), seni, (içinden çıkarıldığın Mekke ’ye) geri döndürecektir. ”“Ey Rabbimiz! Bize tarafından bir rahmet indir ve işimizde bize bir başarı hazırla. ”“Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Peygamber9e salat ederler. Ey iman edenler! Siz de O’na salat edin ve gönülden teslim olun. ”Allah (c.c.)’ın salatları, selamları, tehıyyeleri, rahmetleri ve bereketleri, bizim peygamberimiz ve Senin de kulun ve ümmî peygamber olan resulün Hz. Muhammed (s.a.v.) ’in üzerine olsun.Yine O ’nun âl ve ashabı üzerine olsun.Bütün çift ve tek yaratılan şeyler adedince, yine Rabbimizin tam ve mübarek olan kelimeleri adedince onlara salat-ü selam olsun.İzzet sahibi olan Senin Rabbin, müşriklerin vasıflandırdıkları şeyden münezzehtir.
Son Güncelleme : 11.04.2021 07:47:08
Salat-ı Meşişiyye ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Salat-ı Meşişiyye Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Salat-ı Meşişiyye"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Salatı Nariye
Salatı Nariye
Salatı Nariye, Salat-ı Nariye'nin bir adı da Salat-ı tefriciyyedir. Salat-ı nariye de büyük salevatlardandır. Salevat maksadıyla okunabildiği gibi sıkıntılı zamanlarda da hatmi yapılabir. Her gün Peygamber Efendimize çokça salevat okumalıdır. Bilhass...
Salavatı Mecule
Salavatı Mecule
Salavatı Mecule, Yüce Allah'ın bana sırrını bildirdiği salavatın adına "Salat-ı Mec'ule" denilir. Bu salavat her türlü olmazı olur hale getirmek, çözülmez düğümü çözmek için okunur. Bu salavatı okuyan kimseye cennette verilecek alanın binlerce köşesi...
Salavat Anlamı
Salavat Anlamı
Salavat anlamı; Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'i anmak O'na selam göndermektir.Salavat Örnekleri Nelerdir?Aleyhisselam:Manası: Allah'ın selamı, onun üzerinde olsun anlamına gelir.Aleyhissalatu vesselam:Manası: Allah'ın salatu selamı onun üzerin...
Salavat Nedir
Salavat Nedir
Salavat nedir, Hz. Muhammed'e ve onun soyundan gelenlere saygı bildirmek için okunan duadır. Kur'an'da Allah ve meleklerin Hz. Muhammed'e salavat okuduğu belirtilerek, inanan kişilerin de ona salavat ve selam okumaları öğütlenir. Bu nedenle Müslümanl...
Salavat Getirmek
Salavat Getirmek
Salavat getirmek, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'i (sav) anmak ve O'na selam göndermektir. Peygamberimiz üzerime salavat getirirseniz, Allah da (c.c) sizin üzerinize salavat getirir demiştir. Allah'ın Resulüne salavat getirmek, en bereketli, en...
Salavatı Kübra
Salavatı Kübra
Salavatı Kübra, okunmasında çeşitli faydaları olan ve kişilere huzuru aralayan bir duadır. Her kim bu duayı bırakmadan düzenli olarak okursa Allah ona çeşitli ikramlarda bulunacaktır. Pek çok salavat çeşidi var, ancak aralarında bulunan en büyük sala...
Salavatı Tefriciye
Salavatı Tefriciye
Selati Tefriciye Arapça Okunuşu; “Allâhümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ Seyyidinâ Muhammedinillezî tenhallü bihil ukadü ve tenfericu bihil-kürebü ve tukdâ bihil-havâicu ve tünâlü bihir-reğâibü ve hüsnül-havâtimi ve yusta...
Salavat-ı Fetih
Salavat-ı Fetih
Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ RESûLALLAH Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ HABiBALLAH Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ HALİLALLAH Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ SAFİYYALLAH Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ NECİYYALLAH Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ HAY...
Salavât-ı Semâniye
Salavât-ı Semâniye
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede mâ halakte, Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil'e mâ halakte, Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede külli şey'in, Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammed...
Salaten Tüncina
Salaten Tüncina
Selaten Tüncina; Bu duayı düzenli olarak okumayı alışkanlık haline getiren kişiler belalardan emin olur, kendine gelebilecek musibetlerden korunur, isteklerine daha çabuk kavuşur ve rızkı daha kolay ve bol olur. Selaten Tüncina Okunuşu "...
Salavatlar ve Örnekleri
Salavatlar ve Örnekleri
“Salavat” Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’i (sav) anmak, O’na selam göndermektir. Aşağıda “salavat” örnekleri bulunmaktadır. Aleyhisselam Manası: Allahın selamı, onun üzerine olsun. Aleyhissalatu vesselam Manası: Allahın salatu sel...
Salavat Nasıl Getirilir
Salavat Nasıl Getirilir
Salavat nasıl getirilir, salavat peygamberimizi (s.a.v.) anmak, ona selam göndermek demektir. Peygamberimiz hadislerinde bu konuya değinmiştir. Demiştir ki; "Kabrimi bayram yerine çevireceğinize, bana salat ve selam ediniz. Çünkü siz nerede olursanız...

 

Cuma Salavatları
Salavat Şerif
Salavatı Azimiyye
Salavatı Azam
Faziletli Salavatlar
Fatih Salavatı
Salavat Çeşitleri
Salavat Duaları
Salavat Nasıl Çekilir
Salavat Okunuşu
Salavat Tefriciye
Salavatın Fazileti
Cuma Günü Salavat
Büyük Salavatlar
Arapça Salavat
Salavatı Fatih
Salavatı Şerife
Salatu Selam
Salatı Nariye
Salavatı Mecule
Salavat Anlamı
Salavat Nedir
Salavat Getirmek
Salavatı Kübra
Salavatı Tefriciye
Salavat-ı Fetih
Salavât-ı Semâniye
Salaten Tüncina
Salavatlar ve Örnekleri
Salavat Nasıl Getirilir
Popüler İçerik
Salavatın Fazileti
Salavatın Fazileti
Salavatın fazileti, Salâvat, bizler yani Müslümanlar için tartışılmaz çok önemlidir. Adeta biz Müslümanların rehberidir. Allah'ın emirlerine ve peygam...
Cuma Günü Salavat
Cuma Günü Salavat
Cuma Günü Salavat, Cenabı Allah şöyle buyuruyor: Şüphesiz ki, Allah ve melekleri Peygambere çok salavat getirirler. Ey müminler! Sizde ona salavat get...
Büyük Salavatlar
Büyük Salavatlar
Büyük Salavatlar, çok önemli zikirlerin belirli bir kısmını oluşturan, dinimizde insanoğlunun işlediği amellerin en üstünü olarak görülen, peygamber e...
Arapça Salavat
Arapça Salavat
Arapça Salavat: Salavat okuma Hz. Peygamberi (s.a.s) överek, ona karşı sevgi, hürmet ve bağlılığın en güzel ifade eder. Salavatlar genellikle Arapça o...
Salavatı Fatih
Salavatı Fatih
Salavatı Fatih, Eski zamanda Kutbül Aktab Ahmed Ticani hazretleri, yakaza halinde bu salavatın faziletini Hazreti Resulüllah'a sorar. "Bir kimse salav...
Salavatı Şerife
Salavatı Şerife
Salavatı Şerife, Salavat-ı Şerife'nin Manası, "Allah'ım ! Efendimiz Muhammed'e, Ailesine ve Ashabına hayırlar ihsan eyle ve onlara huzur (esenlik-güve...
Salatu Selam
Salatu Selam
Salatu Selam, Salat, zikir demektir. Kur'an da namaz salat olarak geçer. Aynı sözlerin tekrarıdır. Selam, güvenilir olduğunu, kendisinden karşıdakine ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Salavat-ı Fetih
Salavât-ı Semâniye
Salaten Tüncina
Salavatlar ve Örnekleri
Salavat Nasıl Getirilir
Efendimize 1000 Salavat Getirmek İsteyen Biri
Dua
Adak
Türkçe Salavat Selam Getirmek
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Efendimize 1000 Salavat Getirmek İsteyen Biri
Dua
Adak
Türkçe Salavat Selam Getirmek
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022